powrot

Po Passach Szwajcari (Lipiec 2014)

Trasa wypadu : Grimselpass - Nufenenpass - Gotthardpass - Furkapass - Sustenpass,

Oberalppass - Julierpass - Malojapass - Berninapass - Forcola di Livigno - Passo d Eira ,

Passo di Foscagno - Passo Stelvio - Umbrailpass - Pass dal Fuorn - Fluelapass

powrot